Ordförande
Carin Linnér               0708 – 63 90 17
        carin.linner@gmail.com

Vice ordförande
Eva Heyman              0705 – 62 45 94           
  eva.heyman.text@gmail.com

Kassör
Björn Hansson           0705 – 83 10 34
        bodhiverkstan@telia.com

Sekreterare
Leif Montell                 0702 – 48 47 62  
       leif.montell@telia.com

Ledamöter
Börje Andersson        0708 – 72 74 00
        gbbrand601@hotmail.com

Lars Bred                     0733 -52 14 82         larsbred@hotmail.com

Åke Svanberg            0705 – 93 37 01         crosspoint@telia.com

Suppleanter
Anki Raun                   0767 – 70 16 69
        anki.raun@gmail.com

Kersti Raiend              0733 – 18 01 88         kersti@raiend.se

Webbredaktör
Ulla Alvermalm           0302-30093
                a.ulla@telia.com

Bankgiro         486 – 8709

Swish              123 070 1912

Hemsida:        www.vjsg.se
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Seniorjournalisterna i Sverige

Motion ang sänkt avgift för seniorer

Vid den senaste journalistkongressen 2018 beslöts att höja medlemsavgiften för seniormedlemmar med 100 procent (från 50 till 100 kr). Det har resulterat att medlemsantalet i seniorklubbarna sjunkit med nästan 300.

Många av seniorernas idag åtta klubbar i landet har råkat ut för att försök att locka tillbaka gamla förbundsmedlemmar till seniorverksamheten stupat på de dryga avgifter som de i så fall tvingas betala till förbundet.

Undersökningar av vad seniorer i andra förbund betalar för seniormedlemskap visar att Journalistförbundets senioravgift är en av de allra högsta. Det finns t o m förbund som inte tar ut någon avgift alls.

Vi är medvetna om att Journalistförbundet har en svår ekonomisk situation och tvingas som många fackförbund skära ned på sina kostnader. Vi tror dock inte att förbundets äldsta som inte erhåller samma medlemsservice som aktiva medlemmar ska betala för en service de inte får. En uträkning av intäkterna för förbundet från seniormedlemmar mot de kostnader som seniorerna medför visar på ett stort överskott.

Vi tror att det har en viss betydelse för förbundet att den mest lojala hejarklacken finns kvar i organisationen.

Med hänvisning till detta föreslår vi kongressen besluta

att förbundsavgiften för seniorer sänks till den tidigare nivån, dvs 50 kr/månad.

Stockholm den i maj 2021

Seniorjournalisterna i Sverige

 

Motion ang rösträtt på förbundets kongress

Vid den senaste journalistkongressen 2018 beslöts att höja medlemsavgiften för seniormedlemmar med 100 procent (från 50 till 100 kr).

De pengar som Journalistförbundet då inkasserade har inte medfört någon ökad aktivitet från förbundets sida riktad gentemot seniorerna eller bidrag till dessa medlemmar. Inte heller har seniorerna fått något större inflytande inom förbundet. Är förbundets avsikt att bibehålla samma höga avgift för seniormedlemmar bör denna stora andel av förbundsmedlemmarna (drygt 16 procent) också känna att de har något inflytande.

Redan 1980 tog Stockholms pensionärsklubb initiativ till en motion till Journalistförbundets kongress. De krävde att pensionärerna borde få möjligheter att genom rösträtt påverka utvecklingen och delta i organisationsarbetet i sin helhet. Förslagen i yttrandet var följande:

att SJF centralt och lokalt aktivt ska verka för tillkomsten av pensionärsklubbar inom förbundet och att föreningarna uppmanas hålla god kontakt med dessa klubbar och stödja deras verksamhet samt att kontaktorgan inrättas för att biträda förbundsstyrelsen i frågor som rör pensionerade medlemmar.

Sedan 1980 har åtta seniorklubbar bildats i landet med aktiv verksamhet, men seniorerna saknar fortfarande möjlighet att göra sin stämma hörd inom förbundet.

I den handlingsplan som antogs av kongressen 2018 slås fast att förbundet ”ska stärka, stödja och utveckla seniorklubbarnas verksamhet”. Hittills har det bara skett i form av minskat verksamhetsbidrag.

Med hänvisning till detta föreslår vi kongressen besluta

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i samråd med seniorklubbarnas gemensamma intresseförening utreda hur förbundet bäst kan bidra till att utveckla seniorverksamheten och öka seniorernas möjlighet till inflytande inom förbundet samt

att seniorernas två representanter på nästa kongress för journalistförbundet erhåller rösträtt. Detta regleras

1) med ny skrivning i Journalistförbundets stadgar§5 som får tillägget:

För de två seniormedlemmar som utses till Journalistförbundets kongress gäller dock att dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt på förbundets kongress.

Tredje stycket i 5 § utgår då seniorerna bör ha likabehandling som studerandemedlemmar på denna punkt.

2) 13§ mom 8 ges tillägget: För seniorernas representanter gäller att de även har rösträtt.

Stockholm i maj 2021

Seniorjournalisterna i Sverige
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Västsveriges Journalistseniorer – VJS

Verksamhetsberättelse 2020

 Styrelsen

Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Åke Svanberg och Lars Bred ledamöter, Anki Raun och Kersti Raiend suppleanter.

Allmänt

Föreningen har under året bara haft fyra (4) protokollföra styrelsemöten, till stor del beroende på den pandemi som lamslog verksamheten våren 2020. Medlemsantalet har legat tämligen konstant runt 375 medlemmar, varav ett 70-tal är hedersmedlemmar i olika rang (antingen 50 år som SJF-medlem eller fyllda 90 år).

Resor

Tanken var att VJS skulle gjort en resa under året till Montenegro och som vanligt blev den fulltecknad på cirka en vecka(!). Men det kom något emellan: Covid 19/Corona. De första rapporterna efter utbrottet i mars andades viss optimism, att till hösten skulle allt vara normalt igen. I dag vet vi bättre och när vi kan återuppta resandet vet ingen med säkerhet.

Arrangemang

Vårens program var laddat med spännande arrangemang och en del hann vi faktiskt genomföra. Som ett uppskattat pubquiz på Flygarns Haga följt av en spännande historisk föreläsning om massakern i Nylöse 26 februari 1612. Sedan var all programverksamhet över för 2020.

Inte ens ett fysiskt årsmöte kunde vi genomföra utan valde att göra det ”digitalt”. Bokslut, verksamhetsberättelse, revisorns rapport samt förslag till årsmötesprotokoll lades ut på vår hemsida och om ingen protesterade när det bestämda datumet gått ut ansågs årsmötet ha hållits.

Och då ingen ljusning av pandemi-läget kunde skönjas vid horisonten blev det aldrig något höstprogram. Inte heller något vårprogram för 2021 togs fram under hösten.

Under hösten har vi också blivit av med den ”gamla” lokalen hos Hörselskadades förening på Kungsgatan. Hörselskadades förening har flyttat till Församlingshemmet i Haga och dit följer vi med när pandemi-läget så medger.

Månadslunchen

Månadsluncherna blev inte många under 2020, dels på grund av pandemin, dels på grund av att vårt stamställe stängde för totalrenovering av hela fastigheten. Men de två luncher som hölls blev mycket uppskattade. Vid det första berättade Anne Wollter om sitt arbete som volontär i grekiska flyktingläger. Vid det andra berättade medarbetare från DN:s då nystartade Göteborgsredaktion om satsningen.

Webben

Styrelsen vill påminna om vår hemsida: www.vjsg.se där medlemmarna dels kan ta del av aktuellt program/nyheter, dels hitta bildsatta referat från våra olika arrangemang. Det går alldeles utmärkt att ta del av vad VJS hittat på från 2015 och fram till den dag i dag är.

Det är också via webben och mejl som VJS i huvudsak skickar ut information om VJS verksamhet. Orsaken är att dagens brevporto (12 kr) snabbt skulle dränera VJS kassa om vi valde ”snigelposten”.

På webben finns också kontaktuppgifter till styrelsen liksom en historik över vår förening.

Styrelsen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bokslut för 2020

Öresutjämnad uppställning.

 Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter           35 345 kr
Fondens tillväxt            13 109 kr
Summa                             48 454 kr

Kostnader
Styrelsekostnader            4 258 kr
Klubbmöten, resor           2 280 kr
Administration                  1 190 kr
Gåvor                                      550 kr
Speedledger, bokföring     2 535 kr
Banktjänster                         1 711 kr
Årets resultat                     35 210 kr
SUMMA                                 48 454 kr

 Balansräkning

Tillgångar
Föreningskonto                  60 210 kr
Placeringskonto                 108 184 kr
Förbetalda kostnader            2 535 kr
SUMMA                                 170 929 kr

 Skulder
Balanserat kapital (vinst tid. År)    129 668 kr
Övriga kortfristiga skulder                    6 050 kr
Årets vinst                                                  35 210 kr
SUMMA                                                     170 929 kr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Revisionsberättelse för Västsveriges Journalistseniorer

Vi har som av föreningen utsedda revisorer granskat räkenskaperna för räkenskapsåret 2020. Vi har inte funnit något skäl till anmärkning mot styrelsens förvaltning.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 9 mars 2021

Björn Beckman                                        Bengt Carlsson   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om avgifter och medlemskap

Medlemsavgiften är 100 kr/mån till förbundet, plus de tio kronorna till VJS. Det innebär att du som medlem i VJS/SJF  betalar 110 kr/mån. Tio kronor går då till VJS och VJS har inte tagit beslut om någon höjning för vare sig 2018 eller 2019.
Avgiften till förbundet ger oss tidningen Journalisten samt möjlighet att få ut presskort. Vidare har du rätt söka SJF:s stipendier.
Den som varit medlem i SJF i 50 år blir hedersmedlem i förbundet och slipper betala någon medlemsavgift. När Du blir hedersmedlem får du brev om detta från förbundet. Då får inte längre VJS någon avgift från hedersmedlemmen, utan brukar få ett ”tiggarbrev” från VJS att frivilligt betala 120 kr/år i medlemsavgift till VJS. I dag har VJS ett 80-tal hedersmedlemmar av totalt 406 medlemmar Den som fyller 90 år och fortfarande är medlem i VJS/SJF blir hedersmedlem även i VJS och slipper betala avgiften till VJS.
Om medlemskap i VJS
Kan man vara medlem i VJS utan att vara medlem i SJF?
NEJ –  det går inte.
Det fanns en tid när det var möjligt, men i dag går det inte. Vi har ett fåtal medlemmar som bara är VJS-medlemmar, och för dem har vi fått en tyst dispens från Seniorklubben inom SJF.
Om presskort
Den senior som behöver ta ut eller förnya presskort får vända sig till förbundet dels för att få nödvändiga handlingar, dels för att få veta var närmaste presskortsombud finns. VJS är INTE presskortsombud.
Leif Montell
Sekr. i VJS