Ordförande
Carin Linnér               0708 – 63 90 17
        carin.linner@gmail.com

Vice ordförande
Eva Heyman              0705 – 62 45 94        
eva.heyman.text@gmail.com

Kassör
Björn Hansson           0705 – 83 10 34
        bodhiverkstan@telia.com

Sekreterare
Leif Montell                 0702 – 48 47 62  
       leif.montell@telia.com

Ledamöter
Börje Andersson       0708 – 72 74 00
        gbbrand601@hotmail.com

Lars Bred                    0733 – 52 14 82         larsbred@hotmail.com

Anki Raun                   0767 – 70 16 69         anki.raun@gmail.com

Suppleanter
Kersti Raiend             0733 – 18 01 88        kersti@raiend.se

Björn Beckman         0705 – 12 45 90         bjorn.beckman@telia.com

Bankgiro         486 – 8709

Swish              123 070 1912

Hemsida:        www.vjsg.se
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Västsveriges Journalistseniorer – VJS

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen

Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Åke Svanberg och Lars Bred ledamöter, Anki Raun och Kersti Raiend suppleanter.

Allmänt

Föreningen har under året bara haft fyra (4) protokollföra styrelsemöten, till stor del beroende på den pandemi som lamslog verksamheten våren 2020. Medlemsantalet har legat tämligen konstant runt 375 medlemmar, varav ett 70-tal är hedersmedlemmar i olika rang (antingen 50 år som SJF-medlem eller fyllda 90 år).

Resor

Tanken var att VJS skulle gjort en resa under året till Montenegro och som vanligt blev den fulltecknad på cirka en vecka(!). Men det kom något emellan: Covid 19/Corona. De första rapporterna efter utbrottet i mars andades viss optimism, att till hösten skulle allt vara normalt igen. I dag vet vi bättre och när vi kan återuppta resandet vet ingen med säkerhet.

Arrangemang

Vårens program var laddat med spännande arrangemang och en del hann vi faktiskt genomföra. Som ett uppskattat pubquiz på Flygarns Haga följt av en spännande historisk föreläsning om massakern i Nylöse 26 februari 1612. Sedan var all programverksamhet över för 2020.

Inte ens ett fysiskt årsmöte kunde vi genomföra utan valde att göra det ”digitalt”. Bokslut, verksamhetsberättelse, revisorns rapport samt förslag till årsmötesprotokoll lades ut på vår hemsida och om ingen protesterade när det bestämda datumet gått ut ansågs årsmötet ha hållits.

Och då ingen ljusning av pandemi-läget kunde skönjas vid horisonten blev det aldrig något höstprogram. Inte heller något vårprogram för 2021 togs fram under hösten.

Under hösten har vi också blivit av med den ”gamla” lokalen hos Hörselskadades förening på Kungsgatan. Hörselskadades förening har flyttat till Församlingshemmet i Haga och dit följer vi med när pandemi-läget så medger.

Månadslunchen

Månadsluncherna blev inte många under 2020, dels på grund av pandemin, dels på grund av att vårt stamställe stängde för totalrenovering av hela fastigheten. Men de två luncher som hölls blev mycket uppskattade. Vid det första berättade Anne Wollter om sitt arbete som volontär i grekiska flyktingläger. Vid det andra berättade medarbetare från DN:s då nystartade Göteborgsredaktion om satsningen.

Webben

Styrelsen vill påminna om vår hemsida: www.vjsg.se där medlemmarna dels kan ta del av aktuellt program/nyheter, dels hitta bildsatta referat från våra olika arrangemang. Det går alldeles utmärkt att ta del av vad VJS hittat på från 2015 och fram till den dag i dag är.

Det är också via webben och mejl som VJS i huvudsak skickar ut information om VJS verksamhet. Orsaken är att dagens brevporto (12 kr) snabbt skulle dränera VJS kassa om vi valde ”snigelposten”.

På webben finns också kontaktuppgifter till styrelsen liksom en historik över vår förening.

Styrelsen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bokslut för 2020

Öresutjämnad uppställning.

 Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter           35 345 kr
Fondens tillväxt            13 109 kr
Summa                             48 454 kr

Kostnader
Styrelsekostnader            4 258 kr
Klubbmöten, resor           2 280 kr
Administration                  1 190 kr
Gåvor                                      550 kr
Speedledger, bokföring     2 535 kr
Banktjänster                         1 711 kr
Årets resultat                     35 210 kr
SUMMA                                 48 454 kr

 Balansräkning

Tillgångar
Föreningskonto                  60 210 kr
Placeringskonto                 108 184 kr
Förbetalda kostnader            2 535 kr
SUMMA                                 170 929 kr

 Skulder
Balanserat kapital (vinst tid. År)    129 668 kr
Övriga kortfristiga skulder                    6 050 kr
Årets vinst                                                  35 210 kr
SUMMA                                                     170 929 kr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Revisionsberättelse för Västsveriges Journalistseniorer

Vi har som av föreningen utsedda revisorer granskat räkenskaperna för räkenskapsåret 2020. Vi har inte funnit något skäl till anmärkning mot styrelsens förvaltning.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 9 mars 2021

Björn Beckman                                        Bengt Carlsson   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om avgifter och medlemskap

Medlemsavgiften är 100 kr/mån till förbundet, plus de tio kronorna till VJS. Det innebär att du som medlem i VJS/SJF  betalar 110 kr/mån. Tio kronor går då till VJS och VJS har inte tagit beslut om någon höjning för vare sig 2018 eller 2019.
Avgiften till förbundet ger oss tidningen Journalisten samt möjlighet att få ut presskort. Vidare har du rätt söka SJF:s stipendier.
Den som varit medlem i SJF i 50 år blir hedersmedlem i förbundet och slipper betala någon medlemsavgift. När Du blir hedersmedlem får du brev om detta från förbundet. Då får inte längre VJS någon avgift från hedersmedlemmen, utan brukar få ett ”tiggarbrev” från VJS att frivilligt betala 120 kr/år i medlemsavgift till VJS. I dag har VJS ett 80-tal hedersmedlemmar av totalt 406 medlemmar Den som fyller 90 år och fortfarande är medlem i VJS/SJF blir hedersmedlem även i VJS och slipper betala avgiften till VJS.
Om medlemskap i VJS
Kan man vara medlem i VJS utan att vara medlem i SJF?
NEJ –  det går inte.
Det fanns en tid när det var möjligt, men i dag går det inte. Vi har ett fåtal medlemmar som bara är VJS-medlemmar, och för dem har vi fått en tyst dispens från Seniorklubben inom SJF.
Om presskort
Den senior som behöver ta ut eller förnya presskort får vända sig till förbundet dels för att få nödvändiga handlingar, dels för att få veta var närmaste presskortsombud finns. VJS är INTE presskortsombud.
Leif Montell
Sekr. i VJS