VJS stadgar har inte förändrats sedan de antogs på 1970-talet. Sedan dess har mycket hänt, inte minst med Journalistförbundet. Då fanns Västra Journalistföreningen som ett distrikt inom SJF. I dag finns inget distrikt och Västra är ett minne blott. VJS styrelse gav ledamöterna Börje Andersson och Leif Montell i uppdrag att arbeta om vår stadga så att den blir mer tidsenlig och modern.
Det arbetet är nu klart och förslaget som läggs fram till årsmötet 24 mars presenteras här. För att antas krävs godkännande vid ytterligare ett allmänt möte.
Läs mer här om årsmötet och hur du anmäler dig till det >>

STADGAR för Västsveriges Journalistseniorer – VJS

§ 1 Syfte

Västsveriges Journalistseniorer skall i samverkan med Sveriges Journalistseniorer verka för medlemmarnas sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakter.

§ 2 Medlemskap

Pensionerade medlemmar i SJF är medlemmar. Även pensionerad utövare av yrket, som vid pensioneringen ej var ansluten till Svenska Journalistförbundet, kan, efter beslut av styrelsen, bli medlem på rekommendation av två medlemmar.

Medlem, som ej erlagt årsavgift före 30 juni, avförs ur medlemsregistret.

§ 3 Avgifter

Årsmötet beslutar om de avgifter som skall utgå till klubben. Vid fyllda 90 år blir medlem hedersmedlem och är avgiftsbefriad. SJF:s hedersmedlemmar uppmanas att frivilligt erlägga av årsmötet beslutad medlemsavgift.

§ 4 Sammanträden/möten

Klubben skall hålla årsmöte före mars månads utgång. Kallelse ska ske senast sex veckor före utsatt datum för årsmöte.

Medlemsmöten i övrigt hålles när styrelsen så finner lämpligt. Det skall också hållas om av årsmötet valda revisorer (1 ordinarie samt 1 suppleant) samt valberedning (3 ledamöter) i enighet begär att styrelsen kallar till sådant möte.

Frågor, som önskas behandlade vid klubbens möten skall anmälas till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

För beslut i frågor, som inte upptagits i kallelsen, fordras två tredjedels majoritet.

§ 5 Årsmötet

Vid årsmötet skall bl. a. följande ärenden tas upp till behandling:
1) val av mötesordförande och mötessekreterare samt två medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika vara rösträknare
2) styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
3) revisorernas berättelse
4) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5) bestämmande av klubbavgift
6) val av klubbordförande
7) val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
8) val av två revisorer samt en revisorssuppleant
9) val av tre ledamöter i valnämnd varav en sammankallande

§ 6 Beslut och omröstning

Klubben är beslutsmässig när kallelse till sammanträde skett enligt bestämmelserna i § 4.

Beslut vid sammanträde fattas med acklamation, om inte votering begärts. I sistnämnda fall sker omröstning öppet, om inte sluten omröstning begärts.

Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening mötesordföranden biträder; vid val eller sluten omröstning avgör lotten.

Frånvarande medlem får icke genom skriftligt votum delta i röstning vid möte. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

Styrelseledamot har icke rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen består av sju (7) ledamöter och två suppleanter. Styrelsens presidium består av ordförande, kassör samt sekreterare. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare samt vice ordförande.

För beslut av styrelsen fordras att minst fem ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen skall till klubbens årsmöte avge berättelse över det gångna årets verksamhet jämte ekonomisk berättelse.

§ 8 Revision

Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall fortlöpande granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisor har rätt att närhelst så önskas ta del av alla de handlingar, som rör styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Revisionsberättelse med av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen.

§ 9 Ekonomi

Föreningen tecknas av kassör, ordförande eller sekreterare var för sig.

§ 10 Tvister

Tvister mellan medlem och klubbstyrelsen kan hänskjutas till Sveriges Journalistseniorer.

§ 11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara klubbens årsmöte.

§ 12 Upplösning

Klubben kan icke utan Sveriges Journalistseniorers medgivande upplösas eller nedlägga sin verksamhet.

I händelse av klubbens upplösning tillfaller dess tillgångar Sveriges Journalistseniorer om inte upplösande möte beslutar annorlunda.

Stadgarna fastställda av årsmötet 2022.