Torsdag 24 mars kl 13 är det dags för VJS årsmöte. Vi klarar av årsmöte för både 2021 och 2022 och får dessutom lyssna på ett spännande föredrag om tidningen Arbetet av tidningens siste chefredaktör, Bo Bernhardsson. Han kom nyligen ut med en avslöjande bok om tidningens sista strid.
Föreningen har inget eget kansli med kopiatorer och andra tekniska hjälpmedel. Av det skälet har vi valt att lägga ut förslag till dagordning liksom verksamhetsberättelse här på vår hemsida. Se nedan.
Bokslutet däremot redovisas vid mötet.
Sedan tidigare finns där också förslaget till föreningens nya stadgar. Det kommer att finnas begränsat antal ex av dagordning, verksamhetsberättelse samt bokslut i tryckt form på mötet.
Glöm inte anmäla om ni kommer på årsmötet senast 21 mars per sms eller mail till Carin Linnér, tel 0708-639017 eller carin.linner@gmail.com

Förslag till dagordning för årsmöte 24 mars 2022

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Godkännande att årsmötet omfattar två verksamhetsår: 2020 och 2021
5. Godkännande av dagordningen
6. Parentation,
7. Verksamhetsberättelse för år 2020–21,
8. Resultat- och balansräkning för år 2020–21.
9. Revisionsberättelser för 2020-21,
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020–21
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020–21
12. Beslut om årsavgift för 2021–23 och kostnadsersättningar
(Styrelsen föreslår oförändrat 10 kr/mån och 900 kr/år i arvode)
13. Val av ordförande på två är (2021–2022)
14. Val av sex styrelseledamöter på två år (2021–33)
15. Val av en styrelsesuppleant på två år (2021–2022)
16. Nyval av styrelsesuppleant på ett år (2022)
17. Val av en revisorer och en revisorssuppleant (2021–22)
18. Val av valberedning (2021–22)
19.Fullmakt för styrelsen att utse representanter till Seniordistriktets årsmöte
20. Styrelsen föreslår nya stadgar för VJS. Förslag har funnits på hemsidan sedan 3 mars.
21. Rapporter från styrelsen
22. Övriga frågor
a/ Hjälp bidrag till Ukraina
23. Mötets avslutning

Västsveriges Journalistseniorer VJS

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen

Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Åke Svanberg och Lars Bred ledamöter, Anki Raun och Kersti Raiend suppleanter.

Allmänt

Föreningen har under året bara haft fyra (4) protokollföra styrelsemöten, till stor del beroende på den pandemi som lamslog verksamheten våren 2020. Medlemsantalet har legat tämligen konstant runt 375 medlemmar, varav ett 70tal är hedersmedlemmar i olika rang (antingen 50 år som SJFmedlem eller fyllda 90 år).

Resor

Tanken var att VJS skulle gjort en resa under året till Montenegro och som vanligt blev den fulltecknad på cirka en vecka(!). Men det kom något emellan: Covid 19/Corona. De första rapporterna efter utbrottet i mars andades viss optimism, att till hösten skulle allt vara normalt igen. I dag vet vi bättre och när vi kan återuppta resandet vet ingen med säkerhet.

Arrangemang

Vårens program var laddat med spännande arrangemang och en del hann vi faktiskt genomföra. Som ett uppskattat pubquiz på Flygarns Haga följt av en spännande historisk föreläsning om massakern i Nylöse 26 februari 1612. Sedan var all programverksamhet över för 2020.

Inte ens ett fysiskt årsmöte kunde vi genomföra utan valde att göra det ”digitalt”. Bokslut, verksamhetsberättelse, revisorns rapport samt förslag till årsmötesprotokoll lades ut på vår hemsida och om ingen protesterade när det bestämda datumet gått ut ansågs årsmötet ha hållits.

Och då ingen ljusning av pandemiläget kunde skönjas vid horisonten blev det aldrig något höstprogram. Inte heller något vårprogram för 2021 togs fram under hösten.

Under hösten har vi också blivit av med den ”gamla” lokalen hos Hörselskadades förening på Kungsgatan. Hörselskadades förening har flyttat till Församlingshemmet i Haga och dit följer vi med när pandemiläget så medger.

Månadslunchen

Månadsluncherna blev inte många under 2020, dels på grund av pandemin, dels på grund av att vårt stamställe stängde för totalrenovering av hela fastigheten. Men de två luncher som hölls blev mycket uppskattade. Vid det första berättade Anne Wollter om sitt arbete som
volontär i grekiska flyktingläger. Vid det andra berättade medarbetare från DN:s då nystartade Göteborgsredaktion om satsningen.
Webben

Styrelsen vill påminna om vår hemsida:
www.vjsg.se där medlemmarna dels kan ta del av aktuellt program/nyheter, dels hitta bildsatta referat från våra olika arrangemang. Det går alldeles utmärkt att ta del av vad VJS hittat på från 2015 och fram till den dag i dag är.
Det är också via webben och mejl som VJS i huvudsak skickar ut information om VJS verksamhet. Orsaken är att dagens brevporto (12 kr) snabbt skulle dränera VJS kassa om vi valde ”snigelposten”.

På webben finns också kontaktuppgifter till styrelsen liksom en historik över vår förening.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen

Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Åke Svanberg och Lars Bred ledamöter, Anki Raun och Kersti Raiend suppleanter.

Under året har Åke Svanberg anmält att han önskar lämna styrelsen på grund av pandemin, som försvårat resor till styrelsemöten, vilket beviljats av styrelsen. Anki Raun har ersatt som ordinarie i styrelsen.

Allmänt

Föreningen har under året bara haft fem (5) protokollföra styrelsemöten, Liksom under 2020 har verksamheten präglats av den pågående pandemin. Medlemsantalet har legat tämligen konstant runt 375 medlemmar, varav ett 70tal är hedersmedlemmar i olika rang (antingen 50 år som SJFmedlem eller fyllda 90 år).

Resor

Tanken var att VJS skulle gjort en resa under året men Covid 19/Corona satte effektivt stopp för alla sådana planer.

Arrangemang

Programkatalogen var det inget fel på vare sig under vår eller höst, men kom ändå att präglas av pandemin. Tanken var att hålla ett årsmöte under våren, men restriktionerna och råden från Folkhälsomyndigheten gjorde att styrelsen beslöt skjuta på årsmötet till 2022.
Dock gjordes bokslut, revision och verksamhetsberättelser klara och revisorerna lämnade sin revisionsberättelse.

När det lättade på försommaren gjordes en liten trevande början 9 juni då en liten men tapper skara VJSare intog Botaniska trädgården för en rundvandring i perfekt försommarväder.

Vi fortsatte sedan med ett besök på Pilane Skulpturpark på Tjörn 15 september. Det blev lite som ett kosläpp menade en av deltagarna då vi faktiskt samlade över 30 deltagare. En mycket trevlig rundvandring under VJSmedlemmen Peter Lennbys sakkunniga ledning.

Hösten kunde sedan fortsätta med en pubquiz och en mycket välbesökt träff i nya möteslokalen i Haga församlingshem dit GPs Kristian Wedel tagit sig för att berätta om sitt arbete med boken om Göteborgs 400 år i bilder. Kristian lovade på stående fot att komma tillbaka vid senare tillfälle för att berätta mer.

Det var lite skakigt med beskeden för hur många som fick samlas under hösten och årets sista veckor. VJS vågade satsa på ett julbord efter att ha tvingats ställa in året innan. Den här gången föll valet på ett julbord ombord på SS Marieholm 8 december. Vi bokade 50 platser och var nästan uppe i det antalet. Men så tilltog pandemin och till slut blev vi trots allt 35 deltagare. Det blev en mycket lyckad jullunch som gästades av en riktig gammal sjöbjörn, Gunnar Friberg. Han var tidigare delägare i båten och var med och drog igång nuvarande verksamhet. Det blir för övrigt julbord på SS Marieholm 2022 också.

Månadslunchen

Månadsluncherna blev inga alls under 2021, men tanken är att de på ett eller annat sätt ska återupptas så snart pandemin ebbat ut och livet i samhället återgår till det normala.

Webben

Styrelsen kunde under de sista skälvande veckorna av året glädjas över att ha hittat en värdig efterträdare till vår mångåriga webbredaktör Ulla Alvermalm. Stefan Samuelsson, gammal kollega till Ulla från Lerums Tidning, blev pensionär och fick frågan om han kunde tänka sig ta över. Och det kunde han. Skiftet skedde efter årsskiftet.

Webben har blivit allt mer viktig för vår verksamhet och är den kanal vi i framtiden valt att gå ut vår information genom. Allt beroende på att brevportot under de senaste åren skenat uppåt. Fortsatta brevutskick skulle på sikt dränera föreningens kassa.

Styrelsen