STADGAR för Västsveriges Journalistseniorer VJS

Antagna vid årsmöte 24 mars samt allmänt möte 11 oktober 2022

§ 1 Syfte
Västsveriges Journalistseniorer skall i samverkan med Sveriges
Journalistseniorer verka för medlemmarnas sociala gemenskap och
fortsatta yrkeskontakter.

§ 2 Medlemskap
Pensionerade medlemmar i SJF är medlemmar. Även pensionerad
utövare av yrket, som vid pensioneringen ej var ansluten till Svenska
Journalistförbundet, kan, efter beslut av styrelsen, bli medlem
rekommendation av två medlemmar

Medlem, som ej erlagt årsavgift före 30 juni, avförs ur medlemsregistret.

§ 3 Avgifter
Årsmötet beslutar om de avgifter som skall utgå till klubben. Vid fyllda 90
år blir medlem hedersmedlem och är avgiftsbefriad. SJF:
hedersmedlemmar uppmanas att frivilligt erlägga av årsmötet beslutad
medlemsavgift.

§ 4 Sammanträden/möten
Klubben skall hålla årsmöte före mars månads utgång. Kallelse ska ske
senast sex veckor före utsatt datum för årsmöte.

Medlemsmöten i övrigt hålles när styrelsen så finner lämpligt. Det skall
också hållas om av årsmötet valda revisorer ( 1 ordinarie samt 1
suppleant) samt valberedning ( 3 ledamöter) i enighet begär att styrelsen
kallar till sådant möte.

Frågor, som önskas behandlade vid klubbens möten skall anmälas till
styrelsen senast 14 dagar före mötet.

För beslut i frågor, som inte upptagits i kallelsen, fordras två tredjedels
majoritet.

§ 5 Årsmötet
Vid årsmötet skall bl a. följande ärenden tas upp till behandling:

1) val av mötesordförande och mötessekreterare samt två
medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
tillika vara rösträknare.

2) styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår

3) revisorernas berättelse

4) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

5) bestämmande av klubbavgift

6) val av klubbordförande

7) val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

8) val av två revisorer samt en revisorssuppleant.

9) val av tre ledamöter i valnämnd varav en sammankallande.

§ 6 Beslut och omröstning
Klubben är beslutsmässig när kallelse till sammanträde skett enligt
bestämmelserna i § 4.

Beslut vid sammanträde fattas med acklamation, om inte votering
begärts. I sistnämnda fall sker omröstning öppet, om inte sluten
omröstning begärts.

Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening
mötesordföranden biträder; vid val eller sluten omröstning avgör lotten.

Frånvarande medlem får icke genom skriftligt votum delta i röstning vid
möte. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

Styrelseledamot har icke rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 7 Styrelse
Styrelsen består av sju (7) ledamöter och två suppleanter. Styrelsens
presidium består av ordförande, kassör samt sekreterare. Styrelsen utser inom
sig kassör, sekreterare samt vice ordförande.

För beslut av styrelsen fordras att minst fem ledamöter är ense om
beslutet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall till klubbens årsmöte avge berättelse över det gångna
årets verksamhet jämte ekonomisk berättelse.

§ 8 Revision
Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall fortlöpande
granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisor har rätt att närhelst så önskas ta del av alla de handlingar, som
rör styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Revisionsberättelse med av eller tillstyrkan av ansvarsfrihet ställs till
årsmötet och överlämnas till styrelsen.

§ 9 Ekonomi
Föreningen tecknas av kassör, ordförande eller sekreterare var för
sig.

§ 10 Tvister
Tvister mellan medlem och klubbstyrelsen kan hänskjutas till Sveriges
Journalistseniorer.

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med minst
två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka ett
skall vara klubbens årsmöte.

§ 12 Upplösning
Klubben kan icke utan Sveriges Journalistseniorers medgivande
upplösas eller nedlägga sin verksamhet.

I händelse av klubbens upplösning tillfaller dess tillgångar Sveriges
Journalistseniorer om inte upplösande möte beslutar annorlunda.

Stadgarna fastställda av årsmötet 2022.