VÄSTSVERIGES JOURNALISTSENIORER
Protokoll fört vid årsmöte 18 mars 2024 på GTS Fest & Konferenslokal, Göteborg

§ 1 Mötets öppnande
Leif Montell hälsade samtliga 26 deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare
Till ordförande valdes Börje Andersson och till sekreterare Leif Montell. Att justera årsmötesprotokollet jämte ordföranden valdes Sanna Kilner och Patrik Paulsson.
§ 3 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet har varit utannonserat på hemsidan och särskild kallelse har utgått via mejl varför mötet ansågs vara behörigt utlyst.
§ 4 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
§ 5 Parentation
Ordföranden höll parentation över de som gått bort sedan årsmötet 2023.
§ 6 Verksamhetsberättelse för 2023
Verksamhetsberättelsen för 2023 genomgicks och lades till handlingarna. Mötet beslutade ge styrelsen en eloge för trevliga sammankomster. Se nedan
§ 7 Resultat- och balansräkning för 2023
Resultat- och balansräkning för 2023 genomgicks och lades till handlingarna. Bilaga 1 (Klicka på länken för att öppna bokslutet som en pdf)
§ 8 Revisionsberättelser
Bengt Carlsson föredrog revisorernas berättelse för 2023 vilken lades till handlingarna. Bilaga 2 (Klicka på länken för att öppna revisionsberättelsen som en pdf)
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde de föreslagna resultat- och balansräkningarna för 2023.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag av föreningens utsedda revisorer beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för året 2023.
§ 11 Beslut om årsavgift för 2024 och kostnadsersättningar
Årsmötet beslöt att avgiften till VJS är oförändrad 10 kr per månad (120 kr/år), för medlemmar 90 år och äldre är medlemskapet gratis.
Årsmötet beslöt också att kostnadsersättningen till styrelsens presidium
(ordförande, kassör och sekreterare) ska vara 900 kr per år samt att styrelsen äger rätt inta arbetslunch i samband med styrelsemöten.
§ 12 Val av ordförande på ett år
Leif Montell omvaldes till ordförande för 2024.
§ 13 Val av sex styrelseledamöter på ett år
Valberedningens förslag om omval av Eva Heyman, Kersti Raiend, Björn Hansson, Lars Bred och Björn Beckman samt nyval av Lis Hellström Sveningson för 2024 godkändes.
§ 14 Val av två styrelsesuppleanter på ett år
På förslag av valberedningen nyvaldes Ulf Caresten som förste suppleant och Lasse Råde som andre suppleant, båda för 2024.
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet nyvalde Lars-Åke Engblom som revisor med Kerstin Serneö som revisorssuppleant, båda på ett år.
§ 16 Val av valberedning
Årsmötet beslöt omvälja Anders Johansson, sammankallande, Åke Lundgren samt Tomas Odén till valberedning inför årsmötet 2025.
§ 17 Fullmakt för styrelsen utse representant till Sveriges Seniorjournalisters möten
Årsmötet gav styrelsen fullmakt att utse representanter till Seniorjournalisternas möten.
§ 18 Rapporter
Inga rapporter fanns att lämna.
§ 19 Övriga frågor
På förslag av mötet beslöts att åter skänka 5 000 kr till UNHCR och 5 000 kr till SJF:s fond för ukrainska journalister samt 5 000 kr till journalister i Gaza via Reportrar Utan Gränser med anledning av de pågående krigen i områdena.
§ 20 Avslut
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade för visat intresse.
Göteborg 2023-03-18
Vid protokollet:
Leif Montell, sekreterare
Justeras:
Börje Andersson, ordförande
Sanna Kilner, justerare
Patrik Paulsson, justerare

Läs referatet från årsmötet här >>

Verksamhetsberättelse 2023
Styrelsen
Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Leif Montell ordförande, Björn Hansson kassör, Kersti Raiend sekreterare, Eva Heyman, Anki Raun, Björn Beckman och Lars Bred ledamöter, Carin Linnér och Börje Andersson suppleanter.
Allmänt
Föreningen har under året haft sju (7) protokollföra styrelsemöten.
Resor
Inga resor har arrangerats under året men planering för kommande resor har påbörjats och målet är en resa till Irland i september 2024.
Arrangemang
Programkatalogen var det inget fel på vare sig under vår eller höst. Vi inledde året med att bjuda in Malin Fahlén, BK Häckens kommunikationschef och tidigare sportjournalist, som berättade dels om sitt jobb, dels om BK Häckens historia. Vi fortsatte sedan med att hålla årsmöte, för en gång skull utan någon gäst. Den tänkta gästen krockade på väg till mötet och tvingades lämna walk over.
Våren kom med lite värme och VJS begav sig till Liseberg, som under 2023 firade 100 år. Det blev ett mycket uppskattat besök av båda parter och mycket talar för att det kommer igen fler gånger, fast kanske med några års mellanrum.
Sommaren kom och vi passade på att göra ett besök i Askim där vi guidades runt i det gamla koloniområdet vid Askimsviken. Tur med vädret hade vi också.
Så kom hösten och vid två tillfällen intog VJS Göteborgs Konstmuseum och dess utställning om Göteborgskoloristerna. Det var inte bara Liseberg som firade under 2023. Även VJS hade
anledning slå klackarna i taket då föreningen nu funnits i 50 år. Vi sökte och fick stipendiepengar från SJF och närmare 70 gäster samlades en kväll i oktober i GTS lokaler på Erik Dahlbergsgatan för att äta gott, delta i en special-quiz och lyssna till RASP. Det blev en mycket lyckad afton.
Innan vi sedan samlades till det numera traditionella julbordet ombord på SS Marieholm i början av december hann vi med att hälsa Ola Bränholm från SVT-sporten välkommen. Han underhöll oss i dryga timmen om livet på TV-sporten med betoning på skidskyttet, som är Olas paradgren.
Månadslunchen
Månadsluncherna blev inga alls under 2023. Huruvida de återkommer återstår att se. Styrelsen funderar vidare om lämpliga mötessätt.
Webben
Stefan Samuelsson har under året skött vår hemsida på ett föredömligt sätt och också sett till att vi fått ett Facebook-konto. Sociala medier blir allt viktigare när brevportot i dag nått astronomiska höjder.
Styrelsen

Klicka här för att öppna dagordningen och verksamhetsberättelsen som pdf i ett eget fönster.