Handlingarna till VJS:s årsmöte 23 mars 2023 finns här.

Dagordning, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt ekonomiskt bokslut. Se nedan.

Förslag till Dagordning årsmöte 2023 (klicka för att öppna pdf i eget fönster)

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två
justerare tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Parentation
6. Verksamhetsberättelse för år 2022
7. Resultat- och balansräkning för år 2022
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022
11. Beslut om årsavgift för 2024 och kostnadsersättningar. Styrelsen föreslår oförändrat 10 kr/mån och 900 kr/år i styrelsearvode.
12. Val av ordförande på ett år
13. Val av sex ordinarie styrelseledamöter på ett år
14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
15. Val av en revisorer och en revisorssuppleant på ett år
16. Val av valberedning
17. Fullmakt för styrelsen att utse representanter till Seniordistriktets årsmöte
18. Rapporter från styrelsen
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutning

Förslag från valberedningen VJS (klicka för att öppna pdf i eget fönster)
Förslag:
Ordförande:
• Nyval: Leif Montell.
Ledamöter:
• Omval: Eva Heyman (idag vice ordförande).
• Omval: Björn Hansson (idag kassör).
• Nyval: Kersti Raiend (potentiell sekreterare).
• Omval: Lars Bred.
• Omval: Anki Raun.
• Nyval: Björn Beckman.
Förste suppleant:
• Nyval: Carin Linnér.
Andre suppleant:
• Nyval: Börje Andersson.
Revisor:
• Nyval: Hans Burell.
Revisorssuppleant:
• Nyval: Bengt Carlsson.

VJS verksamhetsberättelse 2022 (klicka för att öppna pdf i eget fönster)
Styrelsen
Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson
kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Anki Raun och Lars Bred
ledamöter, Björn Beckman och Kersti Raiend suppleanter.
Allmänt
Föreningen har under året haft sju (7) protokollföra styrelsemöten. Vid årsmötet lades förslag
till nya stadgar fram, vilka godkändes och antogs slutligen vid ett medlemsmöte under hösten.
De nya stadgarna gör det möjligt att åter välja in medlemmar som inte är anslutna till SJF.
Vidare kommer styrelsen endast att sitta ett år i taget framöver. Nya rutiner för julpengen har
också tagits fram.
Resor
Inga resor har arrangerats under året till följd av rådande pandemi.
Arrangemang
Programkatalogen var det inget fel på vare sig under vår eller höst, men kom ändå att präglas
av pandemin. VJS inledde 2022 med att gästa Alltinget och medlemmen Lars Swahn på
Världskulturmuseet för att sedan hålla dubbla årsmöten i Haga församlingshem där Bo
Bernhardsson, tidigare chefredaktör på Arbetet, berättade om sin bok om tidningens sista
period. Lars-Åke Engblom Känd från radio- och TV samt medieforskare, berättade om Göteborg
och dess etermediehistoria. Vi gjorde ett uppskattat esök på Vegabryggeriet och fick vidare
under hösten lyssna till Ulf Johansson berätta om det hjålpprojekt han och SVT under flera år
bedrivit i Ukraina. VJS har under året också vid två tillfällen beslutat skänka pengar till
hjälparbetet i Ukraina. Vi har också fått lära oss om både Torgny Segerstedtstiftelsen och
Mediehistorisk Förening innan vi på nytt avslutade verksamhetsåret med julbord om bord på SS
Marieholm. Som extra krydda fick vi också lite information om den nyutkomna boken om Lasse
Brandeby skriven bl a vår medlem Lars Råde.
Månadslunchen
Månadsluncherna blev inga alls under 2022. Huruvida de återkommer återstår att se. Styrelsen
funderar vidare om lämpliga mötessätt.
Webben
Stefan Samuelsson har under året skött vår hemsida på ett föredömligt sätt och också sett till
att vi fått ett Facebook-konto. Sociala medier blir allt viktigare när brevportot i dag nått
astronomiska höjder.

Styrelsen

Det ekonomiska bokslutet för 2022 visar på ett underskott med knappt 11.000 kronor. Klicka här för att öppna en pdf i ett eget fönster: VJS-BOKSLUT för 2022-II